รู้จักตำนานความเชื่อ ‘บุตรคนที่ 7’ ของชาวตะวันตกในวัฒนธรรมกระแสหลัก

รู้จักตำนานความเชื่อ ‘บุตรคนที่ 7’ ของชาวตะวันตกในวัฒนธรรมกระแสหลัก

สำหรับโลกตะวันตก หมายเลขเจ็ด (7) คือหนึ่งในหมายเลขที่แฝงความหมายหลายประการ ดังที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาเก่าและใหม่ (เช่น กำเนิดโลกที่มีเจ็ดวันในคัมภีร์ปฐมกาล, ปีศาจเจ็ดตนในลูกา 8:2) เช่นเดียวกับในศาสนาฮินดูกับความเชื่อที่ว่าสวรรค์มีเจ็ดชั้น และในจักรวาลมีโลกทั้งหมดเจ็ดดวง, ศาสนาอิสลามที่ระบุถึงนรกและสวรรค์ทั้งเจ็ด, จำนวนคนเลี้ยงแกะในศาสนายูดายซึ่งออกเดินทางระหว่างวันหยุดเทศกาลอยู่เพิง ‘บุตรคนที่เจ็ด’ หรือ…