Weathering With You : อนิเมะที่ทำให้รู้ว่า ‘ฝนตกขึ้นฟ้า’ นั้น ‘งดงาม’ เพียงใด

Weathering With You : อนิเมะที่ทำให้รู้ว่า ‘ฝนตกขึ้นฟ้า’ นั้น ‘งดงาม’ เพียงใด

โดย กฤตนัย จงไกรจักร   คำว่า ‘ฝนตกขึ้นฟ้า’ ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงอาการผิดปกติจนเห็นภาพกลับหัวแบบในหนังเรื่อง ‘ฝนตกขึ้นฟ้า’ ของ เป็นเอก รัตนเรือง แต่อย่างใด หากเป็นความสามารถของ ฮินะ…